Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

|
Administrator

Szkolenie PRIDE dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w dniu 17 lipca 2020 roku rozpoczęło szkolenie programem PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Program składa się z 12 sesji grupowych.  Sesje te prowadzone są  przez licencjonowanych trenerów – pracowników PCPR w Końskich.

Decyzję o przyznaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmuje komisja kwalifikacyjna składająca się z trenerów, psychologa i przedstawiciela Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

W szkoleniu realizowanym w 2020 roku bierze udział 8 osób.


informacja projekt COVID

 

GRAFIK PORADNICTWA DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w 2020 r.

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Wtorki: 1500 – 1900 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Czwartki: 730 – 1330 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Poniedziałki: 1600 – 1700 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

Rodziny zastępcze zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa w celu ustalenia konsultacji ze specjalistą proszone są o zgłaszanie takiej potrzeby przydzielonemu rodzinie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

plakat rodzicielstwo zastepcze

Zespół do spraw pieczy zastępczej

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 5. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych
 6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
 7. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających
 8. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku

Z dniem 01.01.2012r rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Koneckiego, które posiadają staż mniejszy niż 3 lata, objęte zostaną opieką koordynatora pieczy zastępczej, którego wyznaczy organizator pieczy zastępczej.

Zadania koordynatora pieczy zastępczej:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
 2. Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku
 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu
 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej
 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną
 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej