Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

|
Administrator
Rozmiar liter:

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUP WSPARCIA

Lipiec – Grudzień 2024 r.

Lp.

Termin

Temat przewodni

Uczestnicy

1.

22.07.2024 r.

godz. 11.00

Tematyka spotkania według potrzeb uczestników

Rodziny zastępcze z terenu powiatu Koneckiego

2.

19.08.2024 r.

godz. 11.00

Tematyka spotkania według potrzeb uczestników

Rodziny zastępcze z terenu powiatu Koneckiego

3.

23.09.2024 r.

godz. 11.00

Tematyka spotkania według potrzeb uczestników

Rodziny zastępcze z terenu powiatu Koneckiego

4.

21.10.2024 r.

godz. 11.00

Tematyka spotkania według potrzeb uczestników

Rodziny zastępcze z terenu powiatu Koneckiego

5.

18.11.2024 r.

godz. 11.00

Tematyka spotkania według potrzeb uczestników

Rodziny zastępcze z terenu powiatu Koneckiego

6.

09.12.2024 r.

godz. 11.00

Tematyka spotkania według potrzeb uczestników

Rodziny zastępcze z terenu powiatu Koneckiego

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich propaguje oraz włącza się w trwającą  kampanię „Już jesteś?” realizowaną przez Fundację „Edukacja z Wartościami”, której celem jest  promocja rodzicielstwa zastępczego.

plakat A3 v1  plakat A3 v2


GRAFIK PORADNICTWA DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

od 1 lipca 2024 r.

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Wtorki: 1100 – 1630 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Środy: 730 – 1200 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Środy: 1430 – 1530 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

Rodziny zastępcze zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa w celu ustalenia konsultacji ze specjalistą proszone są o zgłaszanie takiej potrzeby przydzielonemu rodzinie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 


plakat

ULOTKA

 ulotka 2022 centrum wsparcia

  

1W dniu 26.08.2021r. o godz. 13.00 na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu odbyło się szkolenie pn.” Współczesne formy uzależnień i ich wpływ na zachowanie dzieci i młodzieży”. W szkoleniu prowadzonym przez terapeutę do spraw uzależnień – Pana Jakuba Wilka  wzięło udział łącznie 14 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Koneckiego.

Uczestnicy szkolenia, poza zdobyciem wiedzy mieli okazję zwiedzić unikalny zabytek techniki, jakim jest Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, będący  jednocześnie jedny z najstarszych staropolskich ośrodków metalurgicznych, pracujących nieprzerwanie od 1784 do 1967 roku.

Szkolenie zakończyło się miłym akcentem w postaci wspólnego pieczenia kiełbasek.

2  3  4  5  6  7  8

 


 

W dniach 17.03.2021r. i 18.03.2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbyło się szkolenie pn. „Ucz się, myśl i bądź bezpieczna”. Zajęcia z użyciem gry planszowej „Szczęściara” dla wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia.

W szkoleniu wzięło udział również 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich. Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli (trenerów)  Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu  „La Strada” z Warszawy – Panią Joannę Garnier oraz Panią Agnieszkę Zobolewicz – Wiśniewską.

Głównym celem  1,5 godzinnego  szkolenia  było uświadomienie oraz ochrona młodych kobiet wykluczonych społecznie przed handlem ludźmi i wykorzystaniem seksualnym.

Za pomocą innowacyjnej gry planszowej i aplikacji na smartfony uczestniczki szkolenia mogły się nauczyć, jakie metody i taktyki stosują handlarze ludźmi, również w sieci.

szkolenie la starda 1 ulotka

szkolenie la starda 2 ulotka

 

 


Rodziny zastępcze zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa w celu ustalenia konsultacji ze specjalistą proszone są o zgłaszanie takiej potrzeby przydzielonemu rodzinie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Podsumowanie projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”


Szkolenie PRIDE dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w dniu 17 lipca 2020 roku rozpoczęło szkolenie programem PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Program składa się z 12 sesji grupowych.  Sesje te prowadzone są  przez licencjonowanych trenerów – pracowników PCPR w Końskich.

Decyzję o przyznaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmuje komisja kwalifikacyjna składająca się z trenerów, psychologa i przedstawiciela Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

W szkoleniu realizowanym w 2020 roku bierze udział 8 osób.


informacja projekt COVID

 

GRAFIK PORADNICTWA DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w 2020 r.

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Wtorki: 1500 – 1900 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Czwartki: 730 – 1330 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Poniedziałki: 1600 – 1700 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

Rodziny zastępcze zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa w celu ustalenia konsultacji ze specjalistą proszone są o zgłaszanie takiej potrzeby przydzielonemu rodzinie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

plakat rodzicielstwo zastepcze

Zespół do spraw pieczy zastępczej

Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 5. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych
 6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
 7. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających
 8. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku

Z dniem 01.01.2012r rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Koneckiego, które posiadają staż mniejszy niż 3 lata, objęte zostaną opieką koordynatora pieczy zastępczej, którego wyznaczy organizator pieczy zastępczej.

Zadania koordynatora pieczy zastępczej:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej
 2. Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku
 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu
 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej
 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną
 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej