Program 500 +

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Program 500 +

|
Administrator
Rozmiar liter:

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza od dnia 1 kwietnia 2016 roku dodatek wychowawczy. Dodatek ten przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe. Dodatek będzie udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie. (Wzór wniosku załącznik Nr 1).

 

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek do zryczałtowanej kwoty w  wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie. (Wzór wniosku załącznik Nr 2).

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

 

Zapraszamy rodziny zastępcze do składania wniosków
na dodatek wychowawczy w dniu 2 kwietnia 2016 r. (sobota) w godz. 8:00 – 12:00.