2017

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

2017

2017 projekt

|
Administrator
Rozmiar liter:

loga projekt

Projekt „Równe szanse dla wszystkich” – idealnie rozliczany.

W dniach 8-10.08.2017r. oraz 19.08.2017 miała miejsce kontrola w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich projektu „Równe szanse dla wszystkich” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 „ Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”.

Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:

- prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci,

- prawidłowości rozliczeń finansowych,

- kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,

- sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,

- sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

- zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,

- poprawności stosowania zasady konkurencyjności oraz udzielania zamówień publicznych,

- poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys PLN netto do 50 tys PLN netto,

- prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych,

- zapewnienia właściwej ścieżki audytu,

- sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,

- prawidłowości realizowanych form wsparcia.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli w/w obszarów tematycznych Zespół Kontrolujący  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego stwierdził, iż realizator projektu zapewnił przejrzystość realizowanych zadań oraz odpowiednią ścieżkę audytu, umożliwiającą odtworzenie wszystkich procesów związanych z realizacją projektu konkursowego. Wydatkowanie środków w ramach projektu odbywało się zgodnie z zachowaniem zasad: legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, a ponadto z zachowaniem wysokiej jakości realizowanych działań, użyteczności, efektywności i transparentności działania.
Nie stwierdzono podejrzenia oszustw finansowych lub działań o charakterze korupcyjnym.

W wyniku kontroli ww. obszarów, system realizacji projektu został oceniony w Kategorii nr 1. (czyli najwyższej) – projekt jest realizowany prawidłowo.

 


loga projekt

Szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych

Cykl szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla 50 dzieci z rodzin zastępczych oraz 17 osób usamodzielnianych przeprowadziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 9.2.1 „ Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”

Począwszy od kwietnia do czerwca PCPR przeprowadził 5 cykli warsztatów po 8 godzin każdy, podczas których uczestnicy posiedli wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych.

Szczegółowy zakres szkoleń obejmował następującą tematykę:

- Kompetencje cyfrowe i ich podział na kompetencje informacyjne i informatyczne,

- Przedstawienie umiejętności które wchodzą w skład kompetencji cyfrowych

tj.: umiejętność wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przydatności (zajęcia teoretyczne i praktyczne),

- Przedstawienie umiejętności które wchodzą w skład kompetencji informatycznych tj.: umiejętności obsługi komputera i innych urządzeń mobilnych, obsługa internetu w szerokim zakresie usług i

aplikacji a także tworzenia treści cyfrowych,          

- Praktyczne ćwiczenia z zakresu obsługi komputera, internetu oraz urządzeń mobilnych


loga projekt

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU „RÓWNE SZNSE DLA WSZYSTKICH”

rok 2017

 

Lp.

 

DATA SPOTKANIA

 

GODZINA

 

1

22.04.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

2

20.05.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30        II GRUPA

3

10.06.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

4

08.07.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

5

19.08.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

6

16.09.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

7

21.10.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

8

18.11.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

9

02.12.2017

9.00-10.30           I GRUPA

11.00-12.30         II GRUPA

 

 

 

 

 


loga projekt

W miesiącu lutym i marcu 2017 roku w Biurze Projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich,  odbywała się rekrutacja Uczestników Projektu w projekcie konkursowym pn.: „Równe szanse dla wszystkich”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w ramach Priorytetu RPSW.09.00.00 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie RPSW.09.02.00 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych”, Poddziałanie RPSW.09.02.01 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)”.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, do projektu zakwalifikowano łącznie 117 osób, w tym:
- 17 osób usamodzielnianych w wieku od 18-25 lat,
- 50 dzieci z pieczy zastępczej w wieku od 11-22 lat,
- 39 rodzin zastępczych (48 osób) oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 


loga projekt

Ponad 700 tys zł z UE na usługi społeczne

W czwartek 23 lutego w siedzibie Agencji Fundacji Rozwoju Regionalnego
w Starachowicach odbyło się uroczyste podpisanie umów na realizację 15 projektów
w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Miło nam poinformować, iż jedną z dofinansowanych inicjatyw był projekt Powiatu Koneckiego/ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pt „Równe szanse dla wszystkich”.
Wartość projektu 785 093,75 zł
Kwota dofinansowania wynosi 723 893,75 zł.
Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31 grudnia 2018 roku stopnia samodzielności, aktywności zawodowej, społecznej i osobistej 127 uczestników projektu z terenu powiatu koneckiego poprzez aktywną integrację tj. zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej np. poprzez doradztwo zawodowe, szkolenie w zakresie kompetencji cyfrowych, kursy w celu podnoszenia lub zdobycia nowych kwalifikacji, staże, uzupełniające zajęcia edukacyjne, zajęcia rehabilitacyjno- relaksacyjne, szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.
Uczestnikami projektu są:
- wkraczający w samodzielne życie wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- osoby tworzące rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze, dzieci umieszczone
w pieczy zastępczej,
- kandydaci na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, którzy zainteresowani są prowadzeniem rodzinnej formy pieczy zastępczej.