Rok 2014

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Projekt Systemowy „My Samodzielni” 2014

Rozmiar liter:

 

Zakończenie realizacji VII edycji projektu systemowego „My samodzielni”

W miesiącach listopad i grudzień 2014 r. realizacja projektu „My samodzielni” skupiona była głównie wokół organizacji kursów oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
Indywidualne spotkania oraz grupowe warsztaty z doradcą zawodowym miały na celu przeanalizowanie umiejętności, predyspozycji osobowościowych oraz doświadczenia zawodowego beneficjentów projektu. Dzięki zajęciom grupowym uczestnicy zapoznali się z metodami i technikami negocjacji oraz podstawowymi zasadami zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
W ramach aktywizacji edukacyjnej, każdy z Uczestników Projektu realizował jeden kurs, mający na celu podniesienie bądź poszerzenie jego kwalifikacji zawodowych. Wychowankom rodzin zastępczych oraz osobom niepełnosprawnym zaproponowano w 2014 r. udział w następujących kursach: florysta, prawo jazdy kategorii B, dekorator wnętrz, projektowanie ogrodów, projektowanie stron www, EXCEL w praktyce, język angielski poziom podstawowy i zaawansowany.
Dodatkowo, z powstałych w budżecie projektu oszczędności w okresie przedświątecznym zakupione zostały dla Uczestników Projektu paczki świąteczne składające się z artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się 5 grudnia 2014 r. w sali bankietowej Motelu Orlen.
Należy podkreślić, że realizacja projektu systemowego to duże wyzwanie. Wymaga bowiem wielkiego zaangażowania, nakładu pracy, odpowiedzialności, zdyscyplinowania tak od pracowników PCPR, jak i od osób w nim uczestniczących. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli i współrealizowali projekt systemowy w 2014 r.

 


3 – dniowe wyjazdowe szkolenia pn. „ABC przedsiębiorczości”

 

W dniach 21-23 listopada 2014 r. oraz 28-30 listopada 2014 r. odbyły się dwa 3-dniowe wyjazdowe warsztaty pn. „ABC Przedsiębiorczości”. W działaniu wzięło udział łącznie 60 osób – uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia.
W trakcie 15 godzin zajęć uczestnicy poznali podstawy prawne i formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, tj. strategia działania, przewaga konkurencyjna i narzędzia marketingu.
Dowiedzieli się jak krok po kroku zarejestrować firmę i jakie są finansowe aspekty działalności gospodarczej.
Podczas wyjazdu nie zabrakło również atrakcji. Uczestnicy wraz z przewodnikiem zwiedzali Kraków. Zorganizowano również wyjście do kina.
Całość opisanych zadań była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne
dla niepełnosprawnych uczestników projektu „My samodzielni”


Od początku sierpnia do końca października br. 25 niepełnosprawnych uczestników projektu brało udział w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych.
Realizatorem zleconej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich usługi był Gabinet Fizjoterapii „Zdrowie” w Końskich. Każdy z uczestników został objęty indywidualnym planem rehabilitacji w wymiarze 13,5 godzin, opracowanym przez lekarza specjalistę. Zabiegi obejmowały m.in. hydroterapię, masaże, elektroterapię, kinezyterapię.
Wszyscy uczestnicy indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych zgodnie stwierdzili, że zabiegi korzystnie wpłynęły na ich zdrowie - nastąpiło polepszenie sprawności fizycznej i kondycji psychicznej oraz wzmocnienie odporności.
Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


3 – dniowe wyjazdowe warsztaty integracyjno – terapeutyczne
dla wychowanków rodzin zastępczych i osób z ich otoczenia

W dniach 22 do 24 sierpnia 2014 r. oraz 29 do 31 sierpnia 2014 r. odbyły się dwa wyjazdowe warsztaty integracyjno  - terapeutyczne dla wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15 – 18 lat oraz osób  z ich otoczenia. W działaniu wzięło udział 20 osób. Szkolenia odbywały się w Lublinie.  
Podczas 15 godzin zajęć uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności z zakresu budowania relacji w grupie rówieśniczej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych. Młodzież doświadczyła mechanizmów decydujących w budowaniu empatii oraz wpływających na podnoszenie własnej wartości.
Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy projektu zintegrowali się, wzrósł u nich poziom zachowań asertywnych, odpowiedzialności za własne decyzje.
Podczas wyjazdów szkoleniowych nie zabrakło również atrakcji. Drugiego dnia pobytu młodzież zwiedzała Lublin (Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, Zamek) oraz uczestniczyła w imprezach plenerowych.
Uczestnicy przez cały okres szkolenia mieli zapewnione miejsca noclegowe w hotelu *** oraz pełne wyżywienie. W przerwach między zajęciami dostępny był serwis kawowy.  Obie grupy wróciły z wyjazdu zadowolone i bogatsze w wiedzę.
Całość zadania była współfinansowana ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


 

14-dniowy Obóz Rekreacyjny dla niepełnosprawnych uczestników projektu „My samodzielni” oraz opiekunów, połączony z warsztatami integracyjno – terapeutycznymi.

 

W terminie od 11 do 24 sierpnia 2014 r. 25 niepełnosprawnych uczestników projektu systemowego „My samodzielni” wraz z 7 opiekunami, wzięło udział w 14 - dniowym Obozie Rekreacyjnym, połączonym z warsztatami integracyjno – terapeutycznymi. Obóz odbył się w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji sp. z o o. Villa Barbara w Jaworze.

W ramach wyjazdu zrealizowano 30 godzin zajęć warsztatowych z psychologiem, dzięki którym w grupie wzrósł poziom integracji, bezpieczeństwa i zaufania oraz motywacji do osiągania zamierzonych celów. Ponadto uczestnicy wyjazdu zapoznali się z czynnikami wpływającymi na styl życia i zaplanowali wdrożenie prozdrowotnych zmian w życiu prywatnym i zawodowym.

Istotnym elementem wyjazdu była poprawa kondycji zdrowotnej. Każdy z uczestników miał zapewniony jeden zabieg rehabilitacyjny dziennie, zgodnie z zaleceniem lekarza. Na terenie obiektu znajdował się również kryty basen, z którego osoby mogły korzystać nieodpłatnie.

Dodatkowo organizatorzy przygotowali szereg zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i integracyjnym (wycieczki do Wisły, Szczyrku, Bielska – Białej, zwiedzanie Zamku Książąt Sułkowskich, Doliny Luizy w Górnej Wapienicy, wieczorki filmowe, teleturniej wiedzy, itp.). Podczas obozu organizowano także wieczorki taneczne połączone z grillowaniem.
Uczestnicy wrócili z obozu zadowoleni i wypoczęci.
Całość zadania była  współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Zakup karnetów dla 50 niepełnosprawnych uczestników projektu „My samodzielni”
w ramach realizacji zajęć rehabilitacyjno – relaksacyjnych

W celu promowania zachowań prozdrowotnych, 50 niepełnosprawnych uczestników projektu w miesiącu lipcu 2014 r. otrzymało karnety uprawniające do korzystania z oferty Pływalni Miejskiej  w Końskich, tj. basenu, hydromasażu, kriokomory, sauny fińskiej, łaźni parowej, groty solnej, siłowni, fit-roll.
Uczestnictwo w zajęciach ma przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

W terminie pomiędzy 5 czerwca a 4 lipca br. uczestnicy projektu „My samodzielni” brali udział w szkoleniu pn. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”. Zajęcia prowadzone były przez psychologa i odbywały się w siedzibie PCPR w Końskich.
W treningu uczestniczyło 69 beneficjentów ostatecznych projektu. Zajęcia prowadzone były w grupach liczących maksymalnie 10 osób. Z każdą z grup przeprowadzono 8 godzin zegarowych zajęć.
Celem głównym treningu był rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi zasadami komunikacji oraz budowania pozytywnego obrazu siebie. Tematyka realizowana podczas zajęć miała na celu zwiększenie wśród uczestników poczucia własnej wartości, pewności i wiary we własne możliwości.
Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GRAFIK
SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MY SAMODZIELNI”
ORAZ OSÓB Z ICH OTOCZENIA

PORADNICTWO PRAWNE
- w poniedziałki w godz. 15.30 – 18.30


PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
- w poniedziałki w godz. 15.30 – 18.30


PORADNICTWO PEDAGOGICZNE
- w poniedziałki w godz. 15.30 – 18.30


Więcej informacji udzielają pracownicy Biura Projektu
ul. Spółdzielcza 3
26 – 200 Końskie
tel. 41 372 8406/723 528 004

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kontynuacja projektu systemowego „My samodzielni” w roku 2014

Miło nam Państwa poinformować, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, przystąpiło do realizacji VII edycji projektu systemowego „My samodzielni” i pozyskało na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dnia 13 maja 2014 roku została podpisana umowa ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie (nr umowy: UDA-POKL.07.01.02-26-005/14-00).


W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, do projektu zakwalifikowano łącznie 70 osób, w tym:

  • 20 wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15-18 lat,
  • 50 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (do 64 r. ż.), zamieszkujących teren Powiatu Koneckiego, posiadających status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo i/lub zatrudnionej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

W ramach działań projektowych w roku 2014 realizowane będzie:

  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • grupowe warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • kursy podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe,
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych,                ,
  • 3 - dniowe wyjazdowe warsztaty integracyjno – terapeutyczne dla wychowanków rodzin zastępczych i otoczenia,
  • poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
  • zajęcia rehabilitacyjno – relaksacyjne na pływalni dla osób niepełnosprawnych,
  • 14 – dniowy Obóz Rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych, połączony z warsztatami integracyjno – terapeutycznymi.

W ramach projektu zaplanowano także organizację uroczystej konferencji podsumowującej projekt.