PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt Systemowy „My Samodzielni”

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Rozmiar liter:

PROJEKT SYSTEMOWY "MY SAMODZIELNI" 2013

 

 

Ruszyła VI edycja projektu systemowego „My samodzielni”

 

Dnia 10.04.2013 r. został podpisany aneks nr UDA - POKL.07.01.02-26-001/08-10 do umowy ramowej pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, a Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich na realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego pn. "My samodzielni".

Od dnia 15 kwietnia br. w Biurze Projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich, prowadzona jest rekrutacja.

Ostateczną listę uczestników projektu na rok 2013 wyłoni i zatwierdzi komisja rekrutacyjna.

Tegoroczny projekt skierowany jest do 3 grup odbiorców:

 1. Wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku 15-18 lat,
 2. Usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 18-25 lat,
 3. Osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (do 64 r. ż), zamieszkujących teren Powiatu Koneckiego, posiadających status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo i/lub zatrudnionej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu w roku 2013 oferowane są następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe warsztaty z zakresu kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 2. Trening z zakresu kreowania wizerunku z elementami autoprezentacji, podnoszący kompetencje społeczno-zawodowe,
 3. Kursy/szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu dla wychowanków rodzin zastępczych       w wieku od 15-25 lat i osób niepełnosprawnych,
 4. 10 - dniowy Obóz Aktywnej Integracji połączony z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami integracyjnymi promującymi aktywne formy spędzania czasu wolnego dla wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-25 lat,
 5. Finansowanie zajęć rehabilitacyjno-relaksacyjnych oraz indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w tym grupowych ćwiczeń usprawniających Nordic Walking,
 6. 14-dniowy Obóz Rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych, usprawniających psychoruchowo, połączony z warsztatami z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 7. Organizacja i finansowanie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego dla UP i otoczenia (prawnik, psycholog, pedagog) oraz grup wsparci

 

W ramach projektu zaplanowano także organizację spotkań rekreacyjno-sportowych (pikników) i imprezy integracyjnej połączonej z konferencja podsumowująca projekt.

W roku bieżącym kontynuowana jest działalność Czytelni Czasopism mieszczącej się w Biurze projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich. W czytelni oprócz prasy, udostępnione jest dla Uczestników projektu oraz otoczenia, stanowisko komputerowe z dostępem do internetu.

 

 

Spotkania rekreacyjno – sportowe (pikniki)

dla Uczestników Projektu „My samodzielni” i osób z ich otoczenia.

 

W dniach 18-19 czerwca br. odbyły się 3 spotkania rekreacyjno – sportowe dla Uczestników Projektu „My samodzielni”. Pikniki od lat są tradycyjnym punktem projektu i zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Tak było i tym razem. Tegoroczne spotkanie zorganizowane zostało na terenie boiska przy Gimnazjum nr 1 w Końskich. W sumie na trzech piknikach bawiło się około 150 osób, w tym wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych, usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby niepełnosprawne wraz ze swoim najbliższym otoczeniem. Dla uczestników spotkań przygotowano wiele atrakcji. Dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród Panów cieszyły się konkurencje strzeleckie tj. dart, dmuchawki indiańskie czy strzelanie z procy. Uczestnicy pikniku mogli zmierzyć się ze sobą w licznych zadaniach drużynowych tj. przeciąganie liny czy wyścig na wieloosobowych nartach. Dla zwycięzców poszczególnych konkurencji przygotowano ciekawe nagrody, w tym plecaki, latarki oraz kije do Nordic Walking.

W trakcie spotkań Uczestnikom serwowano gorące posiłki – żurek oraz na bieżąco przygotowywane dania z grilla – kiełbaskę, kaszankę oraz karkówkę. Słoneczna pogoda i przyjazna atmosfera sprzyjały wspólnemu biesiadowaniu. Uczestnicy mieli okazję poznać się bliżej i spędzić przyjemnie czas na świeżym powietrzu. W pikniku wzięli udział także specjaliści, na co dzień dyżurujący w Biurze Projektu, przy ul. Spółdzielczej 3 – psycholog, pedagog i prawnik. Uczestnicy mogli zasięgnąć ich porady bądź umówić się na spotkanie. Pikniki zakończyły się sukcesem. Uczestnicy spotkań zgodnie twierdzili, że takie imprezy są potrzebne i warto je organizować częściej, ponieważ sprzyjają dobrej zabawie ale przede wszystkim integracji różnych środowisk.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

 

 

TRENING Z ZAKRESU KREOWANIA WIZERUNKU Z ELEMENTAMI AUTOPREZENTACJI,

PODNOSZĄCY KOMPETENCJE SPOŁECZNO – ZAWODOWE

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MY SAMODZIELNI”.

 

W terminach: 13-14 czerwca, 1-2 lipca i 3-4 lipca 2013 r. odbyły się 2-dniowe cykle treningowe z zakresu kreowania wizerunku z elementami autoprezentacji dla niepełnosprawnych Uczestników Projektu „My samodzielni”. Zajęcia prowadzone były przez Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie i odbywały się w godzinach popołudniowych w sali konferencyjnej Motelu „Orlen” przy ul. Warszawskiej 49 a w Końskich. Treningi prowadzone były w 30 osobowych grupach w formie wykładów, filmów instruktażowych oraz ćwiczeń grupowych i indywidualnych. Każda z grup, podczas 8 godzin szkolenia, poznała zasady skutecznej komunikacji oraz bariery i ograniczenia w porozumiewaniu się. Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami savoir – vivre, w tym dotyczącymi powitań, rozmów telefonicznych, dress codu oraz netykiety. Nauczyli się wywierać pozytywne pierwsze wrażenie oraz świadomie kreować swój wizerunek. Podczas treningu poruszano także tematykę asertywności, reagowania na krytykę i budowania adekwatnej samooceny. Ostatni blok tematyczny dotyczył autoprezentacji na rynku pracy. Uczestnicy doskonalili umiejętności związane z tworzeniem dokumentów aplikacyjnych tj. CV i list motywacyjny. Nabyte podczas treningu umiejętności przydadzą się zarówno w pracy jak i w codziennym życiu. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz kompetencje związane z poszukiwaniem pracy dzięki czemu będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Po zakończeniu cyklu zajęć każdy z Uczestników Projektu otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

 

GRUPY WSPARCIA I DORADZTWO ZAWODOWE

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MY SAMODZIELNI”

 

Informujemy, że Uczestnicy Projektu systemowego „My samodzielni” oraz osoby z ich otoczenia w okresie od maja do grudnia 2013 r., mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego. Raz w tygodniu, w siedzibie Biura Projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich dyżurują psycholog, pedagog i prawnik. Dodatkowo psycholog oraz pedagog oprócz spotkań indywidualnych proponują Uczestnikom Projektu udział w grupach wsparcia.

Dnia 5 lipca br. w godz. 1400-1700 w Biurze Projektu odbyły się zajęcia dla opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Grupę poprowadziła psycholog, Pani Anna Dziduch. W trakcie spotkania poruszana była tematyka rozwoju emocjonalnego dzieci oraz radzenia sobie z ich wybuchami złości. Chętni mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji, podczas których mieli okazję przeanalizować sytuacje z własnego życia i uzyskać specjalistyczną poradę.

Dnia 10 lipca br. w godz. 1300 - 1800 grupę wsparcia zorganizowała pedagog, Pani Halina Grabarczyk. Zaproponowała ona rodzicom zastępczym oraz ich wychowankom zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej. Celem spotkania było przybliżenie Uczestnikom metod i sposobów komunikowania się, a także barier komunikacyjnych i sposobów radzenia sobie z nimi. Zajęcia prowadzone były w grupie ale istniała także możliwość konsultacji indywidualnych.

Grupy wsparcia prowadzone były w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, dyskusji grupowych oraz ćwiczeń praktycznych. W kolejnych miesiącach psycholog oraz pedagog przygotują kolejne grupowe spotkania, których tematyka będzie dostosowana do potrzeb i oczekiwań Uczestników Projektu.

Od maja 2013 r. Uczestnicy Projektu systemowego „My samodzielni” uczestniczą również w indywidualnym doradztwie zawodowym. Spotkania z doradcą zawodowym służą przede wszystkim przeanalizowaniu swoich umiejętności, doświadczenia zawodowego oraz predyspozycji osobowościowych. Dzięki zastosowaniu różnych narzędzi diagnostycznych, w tym licznych kwestionariuszy uczestnik otrzymuje informację na temat posiadanych kompetencji zawodowych. Poznanie swojego kapitału osobistego ułatwia dalsze planowanie ścieżki zawodowej i edukacyjnej. Zainteresowanym Uczestnikom udzielana jest pomoc w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych tj. CV i listu motywacyjnego.

 

OBOZY AKTYWNEJ INTEGRACJI

POŁĄCZONE Z TRENINGIEM KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MY SAMODZIELNI”

 

W terminie 1-10 lipca br. wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku 15 – 25 lat wzięli udział w 10 - dniowym Obozie Aktywnej Integracji, połączonym z treningiem kompetencji i umiejętności społecznych oraz zajęciami integracyjnymi promującymi aktywne formy spędzania wolnego czasu. 21 osób biorących udział w wyjeździe, zakwaterowanych zostało w Rezydencji Markus w Przesiece, w zacisznej Dolinie Czerwienia w Karkonoszach. Dla uczestników wyjazdu przygotowano wiele atrakcji m. in. warsztaty survivalowe, podczas których młodzież miała okazję poznać techniki rozpalania ognia, budowania obozowiska, bezszelestnego poruszania się oraz czytania mapy. Zdobytą wiedzę mogli przetestować podczas gier terenowych, w trakcie których doskonalili również swoje umiejętności taktyczne. Uczestnicy wyjazdu zostali również przeszkoleni w zakresie ratownictwa medycznego.

Podczas spotkań grupowych z psychologiem, młodzież podniosła swoje kompetencje społeczne, w tym umiejętność współpracy i komunikowania się. Organizator wyjazdu przygotował także szereg zajęć o charakterze integracyjno – sportowym, tj. ogniska, dyskoteki, gry planszowe oraz konkurencje sprawnościowe. Podczas całodniowej wycieczki po Kotlinie Jeleniogórskiej, Uczestnicy Projektu zwiedzili zamek Chojnik, wodospad Szklarki, Szklarską Porębę oraz Muzeum Mineralogiczne.

Dzięki udziałowi w Obozie, młodzież miała okazję zintegrować się, a także aktywnie i przyjemnie spędzić czas na łonie natury. Uczestnicy zdobyli wiedzę, która ułatwi im nie tylko przetrwanie w trudnych warunkach ale także codzienne funkcjonowanie.

Całość zadania była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MY SAMODZIELNI”

 

W terminie od 13.09.2013 r. do 27.09.2013 r. 50 niepełnosprawnych uczestników projektu systemowego „My samodzielni” wraz z 10 opiekunami, wzięło udział w 14 - dniowym Obozie Rekreacyjnym, połączonym z warsztatami z zakresu podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych. Obóz odbył się w Kompleksie Wypoczynkowo - Rehabilitacyjnym „MARZENIE” w Zakopanem. W ramach wyjazdu zrealizowano 20 godzin zajęć warsztatowych z psychologiem. Tematyka spotkań była dostosowana do możliwości i potrzeb osób biorących w nim udział. Istotnym elementem wyjazdu była poprawa kondycji zdrowotnej. Każdy z uczestników miał zapewniony jeden zabieg rehabilitacyjny dziennie, zgodnie z zaleceniem lekarza (jonoforeza, elektroterapia, okłady borowinowe czy masaż klasyczny). Dostępne były również nowoczesne zabiegi typu Body Detox, rezonans stochastyczny oraz terapia energotonowa HiTop. Dla uczestników wyjazdu organizatorzy przygotowali szereg zajęć o charakterze rekreacyjnym i ogólnousprawniającym, w tym REHA-Fitness i Nordic Walkig. Do dyspozycji była również siłownia. Uczestnicy projektu przez cały okres wyjazdu, brali udział w zajęciach edukacyjno-krajoznawczych, tj. spacery po okolicy m.in. do Kuźnic i pod Nosal. Dzięki obecności doświadczonego przewodnika, mieli okazję zwiedzić Dolinę Kościeliska i Rusinową Polanę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania kulturalno-oświatowe, które bardzo dobrze spełniały swoją integracyjną rolę. Dla uczestników wyjazdu zorganizowano wieczorki taneczne, grill i projekcje filmowe. Ciekawą propozycją był wieczór regionalny z degustacją serów podhalańskich i herbaty góralskiej. Mimo chłodnej, wrześniowej aury, uczestnicy wrócili z Zakopanego zadowoleni i wypoczęci.

Niepełnosprawni uczestnicy projektu „My samodzielni”, którzy nie brali udziału w 14 - dniowym Obozie Rekreacyjnym, zostali zakwalifikowani do udziału w indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych. Realizatorem zleconej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich usługi był Gabinet Fizjoterapii „Zdrowie” w Końskich. Każdy z uczestników skorzystał z 8 godzin zabiegów obejmujących m.in. hydroterapię (hydromasaż, kąpiel perełkowa), masaże, elektroterapię (jonoforeza), kinezyterapię (rowerek, rotor) oraz 2-godzinnego instruktażu Nordic Walking. Wszyscy uczestnicy indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych zgodnie stwierdzili, że zabiegi korzystnie wpłynęły na ich zdrowie - nastąpiło polepszenie sprawności fizycznej i kondycji psychicznej oraz wzmocnienie odporności.

Dodatkowo, w celu promowania zachowań prozdrowotnych, 90 niepełnosprawnych uczestników projektu otrzymało karnety uprawniające ich do korzystania z oferty Pływalni Miejskiej w Końskich.

Całość opisanych zadań została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Grupowe warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

W październiku 2013 r. dla 120 Uczestników Projektu zorganizowano grupowe warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zajęcia odbywały się w kilkunastoosobowych grupach i były prowadzone przez doradcę zawodowego. Tematyka szkolenia dotyczyła pojęcia grupy społecznej i procesów jakie w niej zachodzą. Uczestnicy przekonali się na czym polega grupowe podejmowanie decyzji oraz jakie ryzyko i jakie korzyści ze sobą niesie. Na podstawie opisów przypadku, poznali zjawisko syndromu grupowego myślenia. Następnie, w trakcie ćwiczeń praktycznych każdy miał okazję sprawdzić swoje umiejętności współpracy. Uczestnicy zajęć wypełnili także kwestionariusz Belbina, dzięki któremu lepiej poznali zagadnienie ról grupowych oraz przekonali się jaką rolę każdy z nich preferuje najbardziej.

Zajęcia dla każdej z grup trwały 4 godziny zegarowe i były uzupełnieniem indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

 

3 – dniowe wyjazdowe szkolenia

pn. „Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”

 

W terminach 11-13 oraz 18-20 października 2013 r. odbyły się wyjazdowe szkolenia pod nazwą „Mediacje i negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”. W działaniu wzięło udział 60 osób - Uczestnicy Projektu oraz osoby z ich otoczenia. Szkolenie odbywało się w Krakowie, w hotelu Junior ***.

W trakcie 16 godzin zajęć Uczestnicy dowiedzieli się czym jest konflikt oraz jakie są drogi rozwiązywania problemów. Przybliżona została im tematyka komunikacji interpersonalnej, w tym negocjacji i mediacji. Poruszane były zagadnienia związane z samooceną, kontrolą emocji oraz wychowywaniem dzieci. Tematyka zajęć była na bieżąco dostosowywana do potrzeb grupy szkoleniowej, dzięki czemu każdy mógł uzyskać informacje, które będą mu przydatne w codziennym życiu. Istniała również możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem.

Podczas wyjazdu szkoleniowego nie zabrakło również atrakcji. Drugiego dnia pobytu, dla uczestników zajęć zorganizowano spacer po rynku w Krakowie. Kluczowym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Wisławy Szymborskiej. Uczestnicy przez cały okres szkolenia mieli zapewnione miejsca noclegowe w hotelu oraz pełne wyżywienie. W przerwach między zajęciami dostępny był serwis kawowy. Obie grupy wróciły z wyjazdu zadowolone i bogatsze w wiedzę.

Całość zadania była współfinansowana ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kursy dla Uczestników Projektu „My samodzielni”

 

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu systemowego „My samodzielni” były kursy według indywidualnych potrzeb. Każdy ze 120 Uczestników  Projektu zrealizował jeden, wybrany przez siebie kurs mający na celu podniesienie bądź poszerzenie kwalifikacji zawodowych. Wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych zaproponowano uczestnictwo w następujących szkoleniach:

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputerowych programów użytkowych,
 • Język niemiecki, poziom średniozaawansowany,
 • Język angielski, poziom średniozaawansowany,
 • Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych,
 • Fryzjer,
 • Kosmetyczka,
 • Profesjonalna obsługa klienta.

Każdy z kursów znalazł swoich zwolenników. Jednak największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się kurs pracownika administracyjno – biurowego z obsługą komputerowych programów użytkowych.

Osoby niepełnosprawne, biorące udział w projekcie mogły skorzystać z jednego z 3 zaproponowanych kursów:

 • Podstawowy kurs komputerowy z nauką obsługi Internetu,
 • Florystyczny,
 • Profesjonalna obsługa klienta.

Zdecydowanie najbardziej popularny był podstawowy kurs komputerowy, choć wśród pań dużym zainteresowaniem cieszył się również kurs florystyczny.

Każdy z kursów kończył się uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego nowo nabyte umiejętności. Szkolenia realizowane były przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2 - dniowe wyjazdowe szkolenie dla wychowanków rodzin zastępczych

i placówek opiekuńczo – wychowawczych – wychowanków wieku 15-18 lat

oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej oraz otoczenia.

 

W terminie 9-10 listopada 2013 r. w ramach projektu „My samodzielni” zorganizowano 2-dniowe wyjazdowe szkolenie dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku 15-18 lat oraz osób pełniących funkcję rodziny zastępczej/otoczenia. Szkolenie odbyło się w Krakowie. W wyjeździe wzięło udział 30 osób. Szkolenie miało na celu pogłębienie relacji między młodzieżą a ich opiekunami. Zajęcia trwające 12 godzin, prowadzone były przez psychologa i obejmowały zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii społecznej i wychowawczej. Podczas wyjazdu nie zabrakło również atrakcji. Wychowankowie wraz z osobami ze swojego najbliższego otoczenia mieli okazję zwiedzić m.in. Podziemia Rynku Głównego w Krakowie.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

3 - dniowy wyjazdowy warsztat dla Uczestników Projektu „My samodzielni”

pn. „ABC Przedsiębiorczości”.

 

Szkolenie zostało zorganizowane w terminie 29 listopada – 1 grudnia 2013 r. w Krakowie. W działaniu wzięło udział 50 osób. W trakcie 20 godzin zajęć uczestnicy poznali podstawy prawne i formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. Dowiedzieli się jak krok po kroku zarejestrować firmę i opracować skuteczny biznesplan. Podczas wyjazdu nie zabrakło również atrakcji. Kluczowym punktem harmonogramu była wizyta w Muzeum Narodowym.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

3 - dniowe szkolenie dla wychowanków rodzin zastępczych

i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku 15-25 lat

pn. „Dojrzałe macierzyństwo”.

 

Kolejnym działaniem zorganizowanym w ramach projektu „My samodzielni” były 3 – dniowe warsztaty pn. „Dojrzałe macierzyństwo”. Zajęcia odbywały się w dniach 20-22 listopada w Końskich. Zajęcia składały się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy z nich stanowił trening więzi emocjonalnych, kolejny dotyczył komunikacji interpersonalnej. Trzeci i zarazem ostatni blok tematyczny nosił nazwę „Gdy zostanę mamą – tatą”. Ta część prowadzona była przez położną. W tracie zajęć młodzież poznała zagadnienia związane z przebiegiem ciąży oraz pielęgnacją i opieką nad noworodkiem. Szkolenie miało na celu przygotować Uczestników Projektu do odpowiedzialnego pełnienia roli rodziców.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uroczysta konferencja podsumowująca projekt systemowy „My samodzielni”

 

Dnia 6 grudnia 2013 r. na sali bankietowej „U Motyla” odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca projekt systemowy „My samodzielni”. Pierwsza część konferencji składała się z wystąpień Pani Dyrektor PCPR w Końskich Jadwigi Życkiej i koordynatora projektu Anny Kołby-Piekarskiej podczas której zaprezentowano przebieg projektu w 2013 r. Część drugą spotkania stanowiła zabawa integracyjna z licznymi konkursami. Uczestnicy konferencji mieli możliwość podzielenia się refleksjami na temat projektu „My samodzielni” zostawiając pamiątkowy wpis w kronice. Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że takich projektów powinno być zdecydowanie więcej.

Całość opisanych zadań była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.