Rok 2015

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Projekt Systemowy „My Samodzielni” 2015

|
Administrator
Rozmiar liter:

 

 

Zakończenie realizacji VIII edycji projektu systemowego „My samodzielni”

Miesiąc sierpień obejmował działania związane z zakończeniem realizacji projektu „My samodzielni”- prowadzone były zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i sukcesywnie kończyły się realizowane kursy. Uczestnikom wydano paczki, zakupione w ramach oszczędności powstałych w budżecie projektu. Składały się one z kompletu pościeli, kołdry, poduszek i ręczników.
Tegoroczna edycja projektu, podobnie jak w poprzednich latach, cieszyła się uznaniem wśród uczestników.
Całość zadań była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


 

Kursy podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe

Jednym z podstawowych celów projektu systemowego „My samodzielni” jest aktywizacja edukacyjna. W ramach tego instrumentu, każdy uczestnik realizował jeden wybrany przez siebie kurs, mający na celu podniesienie lub zdobycie nowych kompetencji zawodowych:
- prawo jazdy kat. B,
- sprzedaż internetowa,
- zdobnictwo i stylizacja paznokci,
- obsługa kas fiskalnych,
- podstawy obsługi komputera,
- profesjonalna obsługa klienta,
- florysta,
- dekorator wnętrz,
- język angielski podstawowy.
Największym zainteresowaniem cieszył się kurs prawa jazdy kat. B, na który zdecydowało się 15 uczestników. Dużą popularnością cieszył się również kurs obsługa kas fiskalnych, z którego skorzystało 8 uczestników oraz kursy: język angielski poziom podstawowy i podstawy obsługi komputera w których wzięło udział po 7 osób.
Każdy kurs kończył się otrzymaniem zaświadczenia, potwierdzającym zdobycie nowych kompetencji zawodowych.
Całość zadania była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


 


 

 

Aktywizacja zdrowotna niepełnosprawnych uczestników projektu
poprzez udział w 14 – dniowym Obozie Rekreacyjnym

W terminie od 01.08.2015 r. do 15.08.2015 r. odbył się 14 – dniowy Obóz Rekreacyjny połączony z treningiem autoprezentacji i autokreacji. Wzięło w nim udział 29 niepełnosprawnych uczestników projektu oraz 5 opiekunów. Obóz odbywał się w Ośrodku Wypoczynkowym & SPA „Ziemowit” w Jarnołtówku. W ramach wyjazdu zrealizowano 20 godzin zajęć warsztatowych z psychologiem, podczas których uczestnicy nabyli umiejętności kontrolowania własnych zachowań oraz prezentowania własnej osoby.
Ważnym elementem wyjazdu była poprawa kondycji zdrowotnej. Każdy z uczestników miał zapewnione dwa zabiegi rehabilitacyjne dziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza. Do nieodpłatnej dyspozycji uczestników był również kryty basen. Dodatkowo organizatorzy przygotowali szereg zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i integracyjnym.
Całość zadania była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne
dla niepełnosprawnych uczestników projektu „My samodzielni”

W czerwcu 2015 roku rozpoczęły się indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, z których skorzysta 15 niepełnosprawnych uczestników projektu. Usługę zleconą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje Gabinet Fizjoterapii „Zdrowie” w Końskich. W ramach tego działania uczestnicy projektu są objęci indywidualnym planem rehabilitacji, zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty, w wymiarze 13 godzin. Zabiegi obejmują m. in. laseroterapię, masaże, elektroterapię, kinezyterapię, ultradźwięki, światłolecznictwo, kinesiotaping (plastry japońskie).
Całość zadania jest współfinansowana ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


 

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

W dniach: 17.04.2015, 24.04.2015, 14.05.2015 oraz 22.05.2015 sześćdziesięciu uczestników projektu „My samodzielni” wzięło udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone były przez psychologa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.
Uczestnicy podzielni zostali na 4 grupy 15 - osobowe. Każda z grup uczestniczyła w 4 – godzinnych zajęciach. Celem głównym treningu był rozwój umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy zapoznali się z zasadami komunikacji oraz budowania pozytywnego obrazu siebie. Zasadniczym zadaniem było również zwiększenie wśród uczestników poczucia własnej wartości oraz podniesienie poziomu integracji społecznej.
Całość zadania była współfinansowana ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


 

Piknik integracyjny dla uczestników projektu „My samodzielni” i osób z ich otoczenia

W dniu 21.05.2015 roku na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego „NEPTUN” w Końskich, odbył się piknik integracyjny. Wzięło w nim udział 43 uczestników projektu oraz 22 osoby z otoczenia.
Celem pikniku było nawiązanie nowych relacji, promowanie aktywności ruchowej oraz wypoczynku na świeżym powietrzu. Każdy z uczestników mógł wziąć udział w konkurencjach sportowych tj.: dart, podbijanie piłki, bramka celnościowa, przeciąganie liny. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin otrzymali nagrody rzeczowe. Do zdobycia był również „puchar dla najlepszego uczestnika pikniku”.
Całość zadania była współfinasowana ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


 

Zakup karnetów dla 45 niepełnosprawnych uczestników projektu „My samodzielni" w ramach realizacji zajęć rehabilitacyjno – relaksacyjnych

W celu promowania zachowań prozdrowotnych, 45 niepełnosprawnych uczestników projektu w miesiącu maju 2015 r. otrzymało karnety uprawniające do korzystania z oferty Pływalni Miejskiej  w Końskich, tj. basenu, hydromasażu, kriokomory, sauny fińskiej, łaźni parowej, groty solnej, siłowni, fit-roll.
Uczestnictwo w zajęciach ma przyczynić się do poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 


 

Grafik dyżurów specjalistów, świadczących bezpłatne poradnictwo w ramach projektu systemowego „My samodzielni”

 

Specjalista

Dyżury

Pedagog

Poniedziałek 15:30 – 17:30

Psycholog

Poniedziałek 15:30 – 17:30

Prawnik

Poniedziałek 15:30 – 17:30

 

Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3.

 

UWAGA!

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa proszone są o wcześniejszy kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój nr. 5) lub telefoniczny (723 528 004), celem umówienia terminu poradnictwa.

 


Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego „My samodzielni”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, po raz VIII przystąpiło do realizacji projektu systemowego „My samodzielni”, współfinansowanego ze środków POKL w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

W terminie od 3 marca 2015 r. do 16 marca 2015 r. w Biurze Projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich, przeprowadzona została rekrutacja uczestników projektu na rok 2015. Komisja rekrutacyjna wyłoniła 60 osób, w tym:
a) 15 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 15 roku życia,
b) 45 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (do 64 r. ż.), zamieszkujących teren Powiatu Koneckiego, posiadających status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo i/lub zatrudnionej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W tegorocznej edycji projektu systemowego „My samodzielni” realizowane będą następujące działania:
a) indywidualne doradztwo zawodowe,
b) grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
c) kursy organizowane w celu podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,
d) poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
e) piknik integracyjny dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia,
f) zajęcia rehabilitacyjno – relaksacyjne na pływalni dla osób niepełnosprawnych,
g) 14 – dniowy Obóz Rekreacyjny dla 30 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów, połączony z treningiem autoprezentacji i autokreacji,
h) indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 15 osób niepełnosprawnych.

Od 13 kwietnia 2015 r. odbywają się dyżury specjalistów, którzy w ramach projektu świadczą indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne. 20 kwietnia b. r. rozpoczęło się również indywidualne doradztwo zawodowe, ponadto 17 kwietnia odbył się pierwszy trening kompetencji i umiejętności społecznych, w którym uczestniczyło 15 uczestników projektu.

Całość zadania jest współfinansowana ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

Grafik dyżurów specjalistów, świadczących bezpłatne poradnictwo w ramach projektu systemowego „My samodzielni”

 

Specjalista

Dyżury

 

Pedagog

 

Poniedziałek 15:30 – 17:30

 

Psycholog

 

Poniedziałek 15:30 – 17:30

 

Prawnik

 

Poniedziałek 15:30 – 17:30

 

 

Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich,

ul. Spółdzielcza 3.

 

 

 

UWAGA!

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa proszone są o

 

Ruszyła kolejna edycja projektu systemowego „My samodzielni”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, po raz VIII przystąpiło do realizacji projektu systemowego „My samodzielni”, współfinasowanego ze środków POKL w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

W terminie od 3 marca 2015 r. do 16 marca 2015 r. w Biurze Projektu przy ul. Spółdzielczej 3 w Końskich, przeprowadzona została rekrutacja uczestników projektu na rok 2015. Komisja rekrutacyjna wyłoniła 60 osób, w tym:

a) 15 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 15 roku życia,

b) 45 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (do 64 r. ż.), zamieszkujących teren Powiatu Koneckiego, posiadających status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo i/lub zatrudnionej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

W tegorocznej edycji projektu systemowego „My samodzielni” realizowane będą następujące działania:

a) indywidualne doradztwo zawodowe,

b) grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,

c) kursy organizowane w celu podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,

d) poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne,

e) piknik integracyjny dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia,

f) zajęcia rehabilitacyjno – relaksacyjne na pływalni dla osób niepełnosprawnych,

g) 14 – dniowy Obóz Rekreacyjny dla 30 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów, połączony z treningiem autoprezentacji i autokreacji,

h) indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 15 osób niepełnosprawnych.

 

Od 13 kwietnia 2015 r. odbywają się dyżury specjalistów, którzy w ramach projektu świadczą indywidualne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne. 20 kwietnia b. r. rozpoczęło się również indywidualne doradztwo zawodowe, ponadto 17 kwietnia odbył się pierwszy trening kompetencji i umiejętności społecznych, w którym uczestniczyło 15 uczestników projektu.

 

Całość zadania jest współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

 

Grafik dyżurów specjalistów, świadczących bezpłatne poradnictwo w ramach projektu systemowego „My samodzielni”

 

Specjalista

Dyżury

 

Pedagog

 

Poniedziałek 15:30 – 17:30

 

Psycholog

 

Poniedziałek 15:30 – 17:30

 

Prawnik

 

Poniedziałek 15:30 – 17:30

 

 

Dyżury specjalistów odbywają się w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich,

ul. Spółdzielcza 3.

 

 

 

UWAGA!

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa proszone są o wcześniejszy kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój nr. 5)

lub telefoniczny (723 528 004), celem umówienia terminu poradnictwa.

 

wcześniejszy kontakt osobisty (Końskie, ul. Spółdzielcza 3, pokój nr. 5)

 

lub telefoniczny (723 528 004), celem umówienia terminu poradnictwa.