Projekty PO WER

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Projekty PO WER

Projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

|
Administrator
Rozmiar liter:

belka

INFORMACJA

            W dniu 12 października 2022 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał  z Powiatem Koneckim umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 951 720,00 PLN, z czego ze środków europejskich 802 109,61 PLN co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: do 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

  1. Promocja pieczy zastępczej oraz profilaktyka DI,
  2. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – pozyskiwanie kandydatów na niezawodowe
    i zawodowe rodziny zastępcze,
  3. Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców zastępczych, ich zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego,
  4. Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej,
  5. Utworzenie mieszkania chronionego na terenie powiatu koneckiego.