Projekty PO WER

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Projekty PO WER

Projekt „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

|
Administrator
Rozmiar liter:

baner Fundusze Europejskie

7 – dniowy wyjazd warsztatowy  pn. „Droga do dorosłości”

dla wychowanków pieczy zastępczej

 

            W ramach realizowanego przez PCPR w Końskich projektu grantowego, dziewięcioro wychowanków pieczy zastępczej w terminie od 03.07.2023 r. do 09.07.2023 r. uczestniczyło w 7 - dniowym wyjeździe warsztatowym pn. „Droga do dorosłości”, który odbywał się w Zakopanem.

Oprócz zaoferowania dzieciom letniego wypoczynku, wyjazd miał na celu:

  • poszerzenie wiedzy na temat tego, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach życia codziennego oraz
  • nabycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji w kontekście planowania własnej przyszłości.

Podczas obozu promowano również wśród młodzieży prozdrowotny stylu spędzania czasu wolnego oraz kształtowano świadomość ekologiczną.

Całość zadania została sfinansowana ze środków pozyskanych w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Fotorelacja z wyjazdu:

 

Zdjęcie Nr 1  Zdjęcie Nr 2  Zdjęcie Nr 3  Zdjęcie Nr 4  Zdjęcie Nr 5  Zdjęcie nr 6  Zdjęcie Nr 7  Zdjęcie Nr 8  Zdjęcie Nr 9


baner Fundusze Europejskie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, zaprasza do składania uwag dotyczących Planu deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie powiatu koneckiego na lata 2023-2027, sporządzonego w związku z realizacją umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Uwagi można składać w terminie od dnia 03 lipca 2023 roku do dnia 24 lipca 2023 roku za pośrednictwem załączonego formularza, w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone anonimowo i po terminie.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 41 372 8406.

 

Załączniki:

Ikona PDFPlan deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie powiatu koneckiego na lata 2023-2027 – pobierz

1333043088 wordFormularz konsultacji - pobierz

 


Prace nad Powiatowym planem deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz działania wspierające dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodziców zastępczych w ramach projektu grantowego pn. „POSTAW NA SAMODZIELNOŚĆ”

  Jednym z głównych zadań realizowanego przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich projektu grantowego jest opracowanie Powiatowego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych. Celem Planu jest wyznaczenie kierunków rozwoju usług społecznych na terenie powiatu koneckiego, zarówno w zakresie koniecznych interwencji, jak i podjęcia działań o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym. W chwili obecnej, Zespół powołany do opracowania ww. dokumentu

jest na etapie pozyskiwania danych do sporządzenia części diagnostycznej. Do gmin, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu, instytucji oświatowych, ochrony zdrowia, itp., została przesłana ankieta zawierająca pytania dotyczące posiadanych zasobów kadrowych i instytucjonalnych, rodzaju świadczonych usług, zakresu wsparcia udzielanego osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, z zaburzeniami psychicznymi oraz zakresu wsparcia dziecka i rodziny. Plan ma za zadanie określić cele związane z otwieraniem się instytucji świadczących całodobowe usługi społeczne w formie stacjonarnej, na działania środowiskowe o wielowymiarowym charakterze.

   W związku z realizacją w ramach projektu działań mających na celu rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, zaangażowano specjalistów (psychologa i pedagoga) do przeprowadzenia badań sześciu kandydatów na rodziców zastępczych. Po sporządzeniu opinii, trenerzy rozpoczną szkolenie PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza.

   W ramach działania 3 pn. Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców zastępczych, ich zdrowia psychicznego, fizycznego i emocjonalnego realizowane są następujące formy wsparcia: grupy wsparcia, szkolenia wzmacniające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze, poradnictwo prawne i pedagogiczne. Rodzice zastępczy uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych (32 godziny na osobę) oraz korzystają z abonamentów na pływalnię. Wkrótce rozpoczną się indywidualne, zaplanowane dla nich spotkania superwizyjne.

   W ramach działania 4 pn. Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej realizowana jest praca edukacyjno – wychowawcza w terenie, korepetycje wg. indywidualnych potrzeb dla 20 wychowanków z przedmiotów: języka angielski, język polski, język niemiecki oraz matematyka -  w wymiarze 28 godzin na osobę. W najbliższym czasie zorganizowane zostanie dla wychowanków indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz kursy.

  Ważnym elementem realizowanego projektu jest utworzenie na terenie powiatu koneckiego mieszkania chronionego, przeznaczanego dla dwóch wychowanków pieczy zastępczej.

   Po przeprowadzeniu rozeznania rynku i dokonaniu oględzin kilku mieszkań na terenie miasta Końskie, udało się znaleźć lokal spełniający określone we wniosku grantowym warunki. Obecnie kompletowana jest dokumentacja do sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego ww. nieruchomości. Kolejnym krokiem będzie dokonanie zakupu mieszkania oraz przeprowadzenie w nim prac remontowych.

 

baner Fundusze Europejskie

W ramach umowy o powierzenie Powiatowi Koneckiemu/PCPR w Końskich grantu w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich promując ideę rodzicielstwa zastępczego podjęło  współpracę m.in. ze  Starostwem Powiatowym w Końskich, urzędami gmin, ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami kultury, opieki zdrowotnej oraz innymi  funkcjonującymi na terenie powiatu koneckiego.

Ww. instytucjom zostały przekazane zakupione w ramach grantu  ulotki, plakaty i banery promujące ideę rodzicielstwa zastępczego, które zostały rozwieszone w  różnych punktach poszczególnych gmin.

Miasto i Gmina Końskie dodatkowo umieściła plakaty promujące ideę rodzicielstwa zastępczego w wiatach przystankowych, w podświetlanych witrynach.

Ponadto na 4  samochodach służbowych placówek pomocy społecznej z terenu powiatu koneckiego umieszczono  plakaty  typu magnesy reklamowe.

W dniu 07 grudnia 2022 roku na  spotkaniu rodzinnym w Sali bankietowej „Astoria”, pracownicy PCPR w Końskich  rozdawali wszystkim przybyłym gościom  ulotki promujące ideę rodzicielstwa zastępczego.

 1  2  3  4  5  6  7

 


 

Praca edukacyjno – wychowawcza w terenie

Od listopada 2022 roku pracownicy merytoryczni PCPR w Końskich realizują pracę edukacyjno – wychowawczą w terenie w ramach otrzymanego grantu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Zajęcia są prowadzone dla dwudziestu wychowanków przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Koneckiego. Praca z wychowankami polega m.in. na organizacji zajęć pozalekacyjnych ( sportowych, edukacyjnych, profilaktycznych), a także ma na celu kształtowanie ich hierarchii systemu wartości, budowania postaw prozdrowotnych, wzmacniania więzi ze społecznością lokalną, budowania prawidłowych relacji rówieśniczych.

W listopadzie 2022 roku odbyły się spotkania o charakterze organizacyjnym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie powiatu, podczas których omówiony został zakres realizowanego działania.

W dniach 01 grudnia 2022 roku w Placówce Rodzinnej w Kawęczynie oraz 02 grudnia 2022 roku w Placówce Rodzinnej w Brodach  przeprowadzono zajęcia z wykorzystaniem gier edukacyjnych dla wychowanków. Głównym celem tego działania była nauka poprzez zabawę, która angażuje zmysły, pozwala poznawać i odkrywać otaczający świat i ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka.  Szczególnie w dzisiejszym świecie cyfrowym, w którym młodzież spędza czas wolny, ważne jest kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego w świecie realnym w sposób ciekawy i atrakcyjny.

W dniu 05 grudnia 2022 roku w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie zostały przeprowadzone zajęcia w formie warsztatów rękodzielniczych oraz zajęć na siłowni.  Zajęcia miały na celu kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, a także nabycia umiejętności odpoczywania i relaksowania się.

1 2  3 4

 

 

 

baner Fundusze Europejskie

Grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze.

Od miesiąca października 2022 r. w siedzibie PCPR w Końskich odbywają się cyklicznie grupy wparcia, w ramach projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, według ustalonych wcześniej bloków tematycznych. W spotkaniach bierze udział dwudziestu rodziców zastępczych z terenu powiatu Koneckiego, podzielonych na mniejsze grupy. 

W dniach 25 i 28 października 2022 r. odbyły się grupy wsparcia o charakterze organizacyjnym, gdzie rodzice zastępczy zapoznali się z ogólnymi zasadami funkcjonowania grup wsparcia. Ponadto ww. mieli możliwość wypełnienia ankiety potrzeb określających szczegółowy zakres zagadnień stanowiących podstawę do stworzenia bloków tematycznych.

Listopadowe spotkania w dniach 17 i 24 listopada 2022 r. poświęcone zostały projekcji filmów edukacyjnych o tematyce relacji rodzinnych oraz różnic pokoleniowych. Rodzicom zastępczym przedstawione były dwa filmy – „Wycieczka” w reżyserii Bartosza Kruchlika oraz „Cześć…tato” w reżyserii Karoliny Baranowskiej.

W dniach 14 i 15 grudnia 2022 r. spotkania grup wsparcia odbyły się w ciepłej przedświątecznej atmosferze. Pracownicy oraz rodzice zastępczy złożyli sobie wzajemnie życzenia bożonarodzeniowe. Uczestnicy spotkania wykonali własnoręcznie kartki świąteczne metodą scrapbooking.

Inicjatywa grup wparcia została dobrze przyjęta przez rodziców zastępczych.

 20221117 100936  20221117 100954  20221214 100148  20221214 100253  20221215 100145

 


OTWÓRZ SWOJE SERCE! CZEKAMY NA CIEBIE! – spotkanie rodzinne o charakterze integracyjnym, promujące ideę rodzicielstwa zastępczego.

W dniu 7 grudnia 2022 r. w sali bankietowej „Astoria” w Końskich odbyło się spotkanie rodzinne o charakterze integracyjnym, promujące ideę rodzicielstwa zastępczego w ramach umowy o powierzenie Powiatowi Koneckiemu / PCPR w Końskich grantu w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Wśród zaproszonych gości byli obecni: przedstawiciele Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz dyrektorzy placówek rodzinnych z terenu powiatu koneckiego. Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło również rodziców zastępczych, wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

            Szczytnym celem spotkania było zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci potrzebujące rodzicielskiej miłości, które dotychczas nie doświadczyły ciepła domowego ogniska. W związku z tym narodziła się potrzeba dotarcia do mieszkańców z terenu powiatu Koneckiego, zainteresowanych udzieleniem pomocy oraz wsparcia dzieciom w ich trudnej drodze życiowej. Odpowiedzią na tę potrzebę było zorganizowanie spotkania rodzinnego, podczas którego dzieci i młodzież miały zapewnioną świetną zabawę z udziałem profesjonalnych animatorów. Oprawę artystyczno – muzyczną spotkania zapewnił Dj Gass. Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej i przedświątecznej atmosferze.

            Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich wraz z pracownikami pragną serdecznie podziękować za udział w tak doniosłym wydarzeniu.

1  2  3  4  5 6  7  9

  8


baner Fundusze Europejskie

INFORMACJA

            W dniu 12 października 2022 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał  z Powiatem Koneckim umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 951 720,00 PLN, z czego ze środków europejskich 802 109,61 PLN co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: do 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

  1. Promocja pieczy zastępczej oraz profilaktyka DI,
  2. Rozwój rodzinnej pieczy zastępczej – pozyskiwanie kandydatów na niezawodowe
    i zawodowe rodziny zastępcze,
  3. Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców zastępczych, ich zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego,
  4. Wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej,
  5. Utworzenie mieszkania chronionego na terenie powiatu koneckiego.