Deklaracja dostępności

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

|
Administrator
Rozmiar liter:

D E K L A R A C J A     D O S T Ę P N O Ś C I

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności ma zastosowanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Końskich i serwisu www.koneckipcpr.pl

Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (skan dokumentu), zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

- wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, loga itp., mogą nie posiadać szczegółowego opisu (prace nad dostosowaniem sukcesywnie postępują).

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Wyłączenia:

  • zamieszczone na stronie komunikaty w formie plików PDF lub JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny (prace nad dostosowaniem wciąż trwają),
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym lub nowym oknie przeglądarki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

- pod adresem www.koneckipcpr.pl znajduje się wersja kontrastowa serwisu (czarne tło, żółte litery),

- możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-30

Data ostatniej aktualizacji dnia 2023-06-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespoły pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Skróty klawiaturowe:

Na stronach internetowych można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna:

Stronę serwisu z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

- Iwona Kamoda – koordynator ds. dostępności – inspektor w PCPR

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 41 372 84 06

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa – skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z zapytaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zapytanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 30 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Budynek: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: jedno od strony podwórka, przy którym znajduje się biuro obsługi interesanta, a drugie wejście bezpośrednio od ul. Spółdzielczej.

Do wejścia bezpośrednio od ulicy Spółdzielczej prowadzi chodnik z kostki oraz trzystopniowe schody oklejone taśmą antypoślizgową, natomiast przed wejściem od podwórka jest chodnik
z kostki oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Teren podwórka wokół obiektu wyłożony jest utwardzonym kruszywem.  Teren jest płaski.

Budynek PCPR jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się schody na I piętro. Przy schodach na parterze znajduje się krzesło schodowe do przewozu osób niepełnosprawnych. Toalety na parterze i na I piętrze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy budynku PCPR wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wszystkie wyżej wymienione dostosowania są dostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

W PCPR w Końskich znajduje się:

- OmniReader - lektorskie urządzenie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku;

- CLEAR VIEW C – powiększalnik elektroniczny dla osób słabowidzących;

- pętla indukcyjna – dla osób niedosłyszących.

Ponadto na schodach, nierównościach powierzchni i szklanych drzwiach przyklejona jest taśma ostrzegawcza.

Aplikacje mobilne:

PCPR w Końskich nie posiada dodatkowych aplikacji mobilnych.

 

Dane kontaktowe do poszczególnych Zespołów znajdują się na stronie internetowej PCPR w Końskich w zakładce „Kierownictwo i kadra”.

 


ikona pdf-a DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

ikona pdf-a PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI