AKTYWNY SAMORZĄD

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

AKTYWNY SAMORZĄD

Aktywny samorząd 2022/2023

|
Administrator
Rozmiar liter:

      Logo Aktywny Samorząd          Logo System Obsługi Wsparcia              Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

AKTYWNY SAMORZĄD 2023 - MODUŁ I

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Termin przyjmowania wniosków od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.

Wnioski można składać on-line za pośrednictwem platformy

SOW (https://sow.pfron.org.pl)

lub

w formie papierowej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie.

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2023 - MODUŁ II

POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM 2023 ROK

Moduł II skupia się na wsparciu osób z niepełnosprawnością, które chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym. Adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • Ÿ szkole policealnej,
 • Ÿ kolegium,
 • Ÿ w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) lub szkoły doktorskie, a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków:

- od 01.03.2023r. do 31.03.2023 r.
(dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023)

- od 01.09.2023 do 10.10.2023 r.
(dla wniosków dot. roku akademickiego 2023/2024)

Wnioski można składać on-line za pośrednictwem platformy

SOW (https://sow.pfron.org.pl)

lub

w formie papierowej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie.

 

Zapraszamy do składania wniosków

Urszula Przygodzka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

Plakat Aktywny Samorząd


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że w 2023 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się e za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy
  w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Wnioski o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu ,, Aktywny Samorząd’’ Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową można składać w formie elektronicznej w systemie SOW oraz w wersji papierowej:

 • od dnia 01 marca do dnia 31 sierpnia 2023 r.

UWAGA STUDENCI !

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.


MODUŁ II

Wnioski o dofinansowanie w ramach Pilotażowego Programu,, Aktywny Samorząd’’ Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym można składać w formie elektronicznej w systemie SOW oraz w wersji papierowej:          

 • od dnia 01 marca do dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • od dnia 01 września do dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

W celu zapoznania się z aktualnymi zasadami dotyczącymi programu w 2023 roku, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

 

 

ZARZĄDZENIE NR 3/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

z dnia 28 lutego 2023 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2023 roku

Do pobrania:  Treść zarządzenia (dokument w formacie .pdf) Logo pdf

 

REGULAMIN

realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2023 roku

Do pobrania:  Treść regulaminu (dokument w formacie .pdf) Logo pdf