Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych

|
Administrator
Rozmiar liter:

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.Ue.L 2016 Nr 119, str.1 informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, reprezentowane przez Dyrektora z siedzibą w Końskich przy ul. Spółdzielczej 3. Może się
  Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 372-84-06 lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych: Panem Ryszardem Ptasińskim pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
   oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej, prawnej, księgowej,
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora Danych,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania i przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną,
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich nie podanie uniemożliwi wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na Administarora Danych,
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Monitoring wizyjny:

Informujemy, że na terenie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zainstalowany został monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów Centrum oraz ochrony mienia. Monitoring obejmuje korytarze oraz teren wokół budynku. Nagrania są przechowywane przez 30 dni. Bliższe informacje można uzyskać u Administratora danych.