PCPR Końskie - Domy pomocy społecznej

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Rozmiar liter:

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować, której nie można zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Realizacja zadania polegającego na "prowadzeniu i rozwoju infrastruktury DPS o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób" jest zadaniem własnym powiatu finansowanym w dwojaki sposób:

  • w stosunku do osób umieszczonych przed 01.01.2004 r.. - na tzw. "starych zasadach" - ze środków dotacji celowej oraz odpłatności osoby skierowanej do DPS,
  • odnośnie osób kierowanych po 01.01.2004r. według tzw. "nowych zasad" pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Do wnoszenia opłat za pobyt w DPS są obowiązani w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której skierowano osobę do DPS.

Na terenie Powiatu Koneckiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej:

  • Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich, który przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, dysponujący 150 miejscami.
  • Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej, który jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie, dysponujący 120 miejscami