2018

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

2018

2018

|
Administrator
Rozmiar liter:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z przyjemnością informuje, iż stosownie do zapisów Umowy o dofinansowanie w dniu 31 grudnia 2018 roku zakończono realizację projektu „Równe szanse dla wszystkich”.

Wartość projektu ogółem wyniosła 785 093,75 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 723 893,75 zł, wkład własny 61 200,00 zł.

Celem projektu było zwiększenie stopnia samodzielności aktywności zawodowej, społecznej i osobistej 127 uczestników projektu z terenu powiatu koneckiego poprzez aktywną integrację tj. zastosowanie instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej.

Wszystkie założone wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki produktu zostały osiągnięte, co oznacza iż cel został osiągnięty.

Projekt jest dowodem na to, iż należy podejmować działania służące aktywizacji zawodowo-społecznej osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1  2  4

5  6  7

8  9  10

11  12  13

14  15  16

17  18


„Półmetek realizacji projektu za nami”

Połowa realizacji projektu „Równe szanse dla wszystkich” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.2.1 „ Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” za nami.

Nad sprawną i terminową realizacją poszczególnych zadań w ramach projektu czuwa zespół zarządzający oraz doradcy ds. pieczy zastępczej. Działania projektowe realizowane są zgodnie     z harmonogramem.

Do dnia dzisiejszego:

w ramach zadania 1  Aktywna integracja dla osób usamodzielnianych zrealizowano spotkanie integracyjne z warsztatami z komunikacji, doradztwo zawodowe, szkolenie w dziedzinie kompetencji cyfrowych, kursy w celu podnoszenia lub zdobycia nowych kwalifikacji, trening kompetencji
i umiejętności społecznych. Na bieżąco przez cały okres realizacji projektu świadczone jest specjalistyczne poradnictwo dla uczestników projektu (prawnik, psycholog). Przed nami staże dla uczestników projektu – osób usamodzielnianych.

- w ramach zadania 2  Aktywna integracja dla  dzieci z pieczy zastępczej miało miejsce spotkanie integracyjne, doradztwo  zawodowe, uzupełniające zajęcia edukacyjne (j.angielski, matematyka, fizyka, j.niemiecki, historia, j.polski), szkolenie w dziedzinie kompetencji cyfrowych, kursy w celu podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowych kompetencji zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu. Na bieżąco przez cały okres realizacji projektu świadczone jest specjalistyczne poradnictwo dla uczestników projektu (prawnik, psycholog, pedagog). Przed nami warsztaty „prawidłowe relacje w rodzinie i rozwiązywanie trudnych sytuacji”.

- w ramach zadania 3 Szkolenie programem PRIDE dla  kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze oraz szkolenia wspierające dla  istniejących rodzin zastępczych oraz dyrektorów Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu rodzinnego zrealizowano działania informacyjno -promujące ideę rodzicielstwa zastępczego.

Przez okres realizacji projektu mają miejsce szkolenia i treningi wspierające, treningi umiejętności wychowawczych – szkoła dla rodziców i wychowawców, działania o charakterze wspierająco – terapeutycznym w formie szkoleń i treningów. Świadczone jest specjalistyczne poradnictwo dla uczestników projektu (prawnik, psycholog). Raz w miesiącu odbywają się grupy wsparcia. Przed nami szkolenie Programem Pride.

W ramach poszczególnych zadań kadra zarządzająca zakupiła pomoce i materiały dydaktyczne dla uczestników projektu w postaci np. słowników, podręczników, encyklopedii, pendrivów, na których zamieszczono treści merytoryczne przydatne podczas zajęć, karnety na zajęcia rehabilitacyjno-relaksacyjne na basen.  Zakupiono tablety,  które są wykorzystywane przez naszych uczestników projektu podczas rożnego rodzaju czynności w domu, w pracy czy w podroży. Otrzymane tablety ułatwiają codzienne życie uczestnikom projektu.

Poniżej przedstawiamy Państwu celem zapoznania kilka zdjęć dokumentujących realizację naszego projektu

20170727 123956 20171205 113637 DSC04724

DSCN6153 DSCN6399

DSCN6400 DSCN6730

DSCN7424 DSCN7434

DSCN7450


HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA

W RAMACH PROJEKTU „RÓWNE SZANSE DLA WSZYSTKICH”

2018

 

MIESIĄC

 

DATA SPOTKANIA

 

GODZINA/GRUPA

 

 

luty

16 luty 2018

15.30 – 17.00 I GRUPA

17 luty 2018

9.30 – 11.00   II GRUPA

 

marzec

 

16 marzec 2018

 

15.30 – 17.00 I GRUPA

 

17 marzec 2018

9.30 – 11.00   II GRUPA

 

kwiecień

 

6 kwietnia 2018

15.30 – 17.00 I GRUPA

 

7 kwietnia 2018

9.30 – 11.00   II GRUPA

 

maj

 

11 maj 2018

15.30 – 17.00 I GRUPA

12 maja 2018

 

9.30 – 11.00   II GRUPA

 

czerwiec

8 czerwiec 2018

15.30 – 17.00 I GRUPA

 

9 czerwiec 2018

9.30 – 11.00   II GRUPA

 

lipiec

 

6 lipiec 2018

 

15.30 – 17.00 I GRUPA

 

7 lipiec 2018

 

9.30 – 11.00   II GRUPA

 

sierpień

 

24 sierpień 2018

15.30 – 17.00 I GRUPA

 

25 sierpień 2018

 

9.30 – 11.00   II GRUPA

 

wrzesień

 

21 wrzesień 2018

15.30 – 17.00 I GRUPA

 

22 wrzesień 2018

9.30 – 11.00   II GRUPA

 

październik

26 październik 2018

15.30 – 17.00 I GRUPA

27 październik 2018

9.30 – 11.00   II GRUPA

 

listopad

 

23 listopad 2018

15.30 – 17.00 I GRUPA

 

24 listopad 2018

9.30 – 11.00   II GRUPA

 

grudzień

 

7 grudnia 2018

 

15.30 – 17.00 I GRUPA

 

8 grudnia 2018

 

9.30 – 11.00   II GRUPA

 


plakat